Etiket arşivi: Ateş Gecesi

Reşat Nuri Güntekin Ateş Gecesi

K.Murat Bey sürgün olarak gönderildiği İzm irin ilçesi Mi lasta iyi bir çehre edinmiştir ve arkadaşının kız kardeşi Afife hanıma aşık olmuştur.Mi lastan ayrılmasıyla İstanbul’da Şaşalı bir hayatın içerine girmiş ve duygularını yozlaştırmıştır.

ATEŞ GECESİ
Kemal Murat Bey,hali vakti yerinde olan bir subay ailesinin çocuğudur.Yengelerinden birinin veliaht Reşat efendinin saraylılarından olması sultan A.Hamit’i kızdırmıştır.yaşlı baba hariç bütün aile sürgüne gönderilmiştir.subay olan ağabeylerinden Hayri bey Trablus garp,a şükrü bey Bağdat,a tayin edilirken;Mühendislik okulu öğrencisi olan K.Murat ise uzaman İzmir,in bir ilçesi olan Milas,a sürgüne gönderilmişidir
Henüz 17 yaşlarında olan K.Murat bey,yaşında verdiği bir taşkınlıkla başına gelen musibeti pekte ciddiye almamaktadır.ilçede ilk defa kaymakam ve ilçenin doktoru selim bey ile tanışan genç sürgün,kısa sürede onlarla dostluğu ilerletir.Kaymakam JÖN Türklere gizliden gizliye muhabbeti olan Rint-meşrep bir insandır.Doktor Selim bey ise Giritken göçmüş soylu bir aileye mensuptur.Girit davası doktoru gönlünde dinmez bir yara olarak yaşamaktadır.

Kaymakam,genç sürgünü Var Var dudu denen yaşlı bir erimeni kızını Pansiyoner olarak yerleştirir.Kemal Murat,Rum nüfusu meskun olduğu kilise mahallesinde kaçık göçü olmayan bir alay Rum kızı ile ahbap olur ailesinden aldığı paralarla iyi giyinen iyi yiyip İlçede K.Murat,kısa zamanda mahallenin sevgisi kazanır.Kaymakamın Nafıa müdürlüğünde kendisine bulduğu işten çok onu ,kendisine yaranmaya çalışan Rum kızları ilgilendirmektedir.bir süre sonra anne ve babasının sürgün deki çocukları ziyarete gelmeleri K.Murat’ın hayatında bir önemli bir değişiklik yapar Selim bey Kemal bey,in babasını Girit,ten tanımaktadır. Adanın Müslüman olan halkının kendiler irini Rumlara karşı savunmasında en büyük destekçileri olan Bursalı subay her Giritli gibi Doktor selim beyinde hayranlığını kazanmıştır.böyle bir babanınım oğlu olması K.Murat bey ile Doktor selim beyin Sklavaki olarak anılar hanesine adeta akraba gibi yaklaştırır.Mil asta kaldıkları sürece yaşla anne babayı çok iyi ağırlayan Sklavaki ailesi onu ailenin bir ferdi olarak göreceklerdir.Selim bey in evde iki kardeşi vardır.büyük abla ve küçük kardeş Afife hanım.Afife,daha 17 sinde iken Rıfkı bey adında İzmirli bir tüccarla evlendirilmiştir.dünyaya gelen çocuğuna rağmen afife bir türlü Rıfkı bey ile mesut olamamıştır.yılın bir çok ayının Mil asta geçiren Afif enin kocası ile barışma teşebbüsleri uzun süreli müspet bir sonuç doğuramamıştır.kocas4ında ve çocuğundan ayrı yaşayan genç kadın,görünüşte K.Murada bir abla muamelesi yapmaktadır.bir kaza sorucu ayağını kıran genç adamı doktor selim bey iyileşinceye kadar kendi evinde yatırır ona bir nevi hemşirelik yapan Afife ye aradaki yaş farkına rağmen K.Murat bey aşık olur

Mi lasta sürgünde bulunan K.Murat önceler affedileceği günü beklerken,tutulduğu aşktan dolayı ne olursa olsun Milassı terk etmek istemez Afife yi sevmek ile çok büyük bir suç işlediği vehmine katılan genç adam,bir yandan onu etrafında pervane olurken öte yandan bir türlü ona duygularını açamaz nihayet etrafındaki Rum kızlarından bir köy düğününde davetli oldukları bir günün akşamında,Afife onun söz açarak onu deşmeye çalışır.bir yığın sorudan sonra K.Murat ona aşık olduğunu,kendisini yiyip bitiren şeyin bu aşk olduğunu söyler bu ilanı aşk,Afife’de şok tesiri yapar ve ellerini yüzüne kapayarak meselenin vahametine göstermeye çalışır.bir daha tekrar etmemesi ve aşkını ihsas ettirmemesi şartıyla Afife,ona dost kalabileceğini söyler.
İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönen K.Murat Afif eden ayrılırken büyük bir tehessür duymamıştır.çünkü o günün birinde tekrar Mil asa dönüp onu göreceği ümidindedir.İstanbulda ağabeyleri gibi oda Hürriyet kahramanı olarak karşılanır.Nafi-a nezareti tarafından Al manyaya tahsile gönderilen genç adam,5 sene orada kalarak başarılı bir tahsil yapar.dönüşünde vatan ve Hürriyet uğuruna !sürgünde kaldığı yılların hatırına taşra gönderilmez,istanbulda kalır.bir çok kere heyetlerle Avrupa’ya gider.ittehatçiler arasında iyi bir yeri olduğu için Ticari işlere girer ve birinci dünya savaşı yıllarında bir savaş zengini olup çıkar.Milas sürgününden yaklaşık on yıl sonra büyük ağa bey Hayri bey sur iyede önemli bir komutan,küçük ağabey Şükrü bey ise Enver paşanın arkadaşı olduğu için Harbiye nezaretinde önemli bir mevkii işgal etmektedir.
Kemal Murat bey zenginliğinde verdiği baş dönmesi ile şefaate dalmış,Bey oğlunda döşediği bir apartman dairesinde değişik müh itlerden bir yığın kadınla düşüp kalkmaktadır.aşkı budalaca bulmakta,onun için esas olan şey karşı cinslerin bir birlerine karşı duyduğu arzulardır.
Yurt dışından dönüp ağabeyinin üsküdardaki konağına gittiği bir akşam onu bir sürpriz beklemektedir.Afife ile yüz yüze gelen K.Murat ,fevkalade bir duyguya kapılmamıştır.Afife hanım ,on beş yaşındaki oğlunu Kuleli askeri idaedesine vermeye gelmiş ancak bir çok zorlukla karşılaşmıştır.Kemal beyin harbiye nezaretindeki ağabeyinin araya girmesi ile mesele çözülmüş amma Afife üsküdardaki konakta Kemal beyin mi lasta tanıdığı annesinden bir türlü ayrılamamış,yaşlı kadında onu ısrarla alı koymuştur fakat sonraki gelişmeler Afife hanımı İstanbul da tutan esas sebebin Kemal beyi görmek olduğunu gösterir.bahçedeki bir gezinti esnasında yıllar önce kendisine ilan-ı aşk eden kemal beye daha o zamandan beri aşık olduğunu itiraf eder.Kemal beyin Mi lastan ayrılmasından sonra Selim bey vefa at etmiş aile bütün servetini kaybetmişti.ablası ile Milassın kenar mahallerinin birinde basit bir evde fakir hane bir hayat yaşamaya başlamışlardır.Afif enin ümitsiz aşkını ablacıda öğrenmiş K.Murat beyi unutması için onun öldüğüne dair yalan bir haber uydurmuştur.buna rağmen Afif enin acısını dinmediğini öğrenince ona gerçeği söylemiş İstanbul’a gelmesine izin vermiştir.

K.Murat eski aşkı Afife ye karşı eskiden duyduğu platonik aşkı duymamakta fakat çocuk yaşta iken ulaşılmaz bir yıldız olarak Tahayyül ettiği ve şimdi yüzünde buruşukluklar belirmiş.kadını sadece arzulamaktadır.nitekim Afifinin İstanbul dan ayrılmasından bir gün önce onunla bedeni olarak beraber olmuş ancak ruhu eski özelliğini kaybettiği için onunla ruhen Vuslata erememiştir.

Afife İstanbul’dan ayrılırken,K.Murat bey ise çok maddi ,duygusuz ,şiirsiz ama şaşalı hayatına dönmüştür.